กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
13.01.2561
สนับสนุนงานระชุมใหญ่สามัญของอบต.หนองบัวประจา ปี ๒๕๖๐
18.03.2559
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
26.02.2559
กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง
24.02.2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง
08.01.2559
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2559
30.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 4
09.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 3
15.05.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 2
13.03.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 1
09.01.2558
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2558
22.12.2557
มอบปฏิทินเก่าและนิตสารที่ไม่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • กิจกรรมภายในองค์กร