คณะกรรมการบริษัท
นายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการ
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการ
นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย กรรมการ
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ
นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ